Cán bộ trường
Nguyễn Thị Mai AnhVũ Hải YếnNguyễn T. Lưu LyLê Thị Minh ChínhNguyễn Đức ThànhPhạm Thu NguyệtChế T.Thanh HuyềnHoàng Diệu ThuýNguyễn Thu HuyềnTrần Thị Thu HàTrương Thị PhúcNguyễn Thị HảoNg. T. Thanh XuânNguyễn Thị DungNguyễn Đức PhươngTô Thị MinhNg. Thị Thu ThuỷNg. Anh TuấnNg. Thị Như HoaChu Thị Lan PhươngNguyễn Thị Xuân HoànNg. Thị Thu ChúcHoàng Thị Thu HằngĐinh Thế DũngTống T.Phương ThuýNguyễn Thị VânHà Thanh Hương
slide mới
slide1
slide2
Hoạt động công đoàn

CĐGD HUYỆN THANH BA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THCS ĐỒNG XUÂN              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

     Số: 05/KH-CĐCS                       Đồng Xuân, ngày 05 tháng 10  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động công tác công đoàn năm học 2016 - 2017

 

 
 

 

 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGD&ĐT ngày 26/8/2016 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của ngành giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-CĐGD  ngày 04 tháng  10 năm 2016 của CĐGD huyện Thanh Ba về Kế hoạch hoạt động công tác công đoàn năm học 2016 - 2017;

CĐCS trường THCS Đồng Xuân xây dựng kế hoạch hoạt động công tác công đoàn năm học 2016 - 2017 cụ thể như sau:

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Tình hình chung:

Tình hình đội ngũ năm học 2016 - 2017.

          Tổng số cán bộ CNVC - LĐ: 28 Trong đó Nữ : 24

          Trình độ100% đạt chuẩn trở lên:  Trong đó Nữ : 24

          Là Đảng viên: 24

          Là  Đoàn viên TN CS Hồ Chí Minh: 3 

1. Thuận lợi

Năm học 2016-2017 Công đoàn trư­ờng THCS Đồng Xuân  tiếp tục đ­ược nhận sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, UBND xã, chi bộ nhà tr­ờng cùng các đoàn thể trong nhà tr­ờng

Tình hình kinh tế l­ương và các khoản phụ cấp của giáo viên và cán bộ cụng nhõn viờn tư­ơng đối ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học .

 Công đoàn trư­ờng thực sự là tổ ấm, mọi ng­ười đoàn kết nhất chí cao, có ý thức quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu  trư­ờng đạt  chuẩn Quốc gia

Ban chấp hành công đoàn đều nhiệt tình, phối kết  hợp với nhà trư­ờng và các đoàn thể trong và ngoài nhà trư­ờng để đưa mọi hoạt động số giờ dạy cao nên công tác gặp khó khăn,

Kinh phí hoạt động còn ít chủ yếu dựa vào công đoàn phí nên mọi hoạt động còn hạn chế.

II. Kết quả đạt được năm học 2015 - 2016:

Năm học 2015 - 2016 Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch năm học. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn  nhiệm kỳ 2012 - 2017. Quy chế phối hợp giữa Công đoàn với nhà trường được phát huy và hoạt động có hiệu quả. Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến vững chắc, chất lượng mũi nhọn được quan tâm đầu tư, đạt kết quả đáng khích lệ: Nhiều học sinh của trường đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập, đạt giải cao trong thi HSNK, học sinh giỏi cấp huyện. Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ đã đạt được những kết quả nhất định.

 Nhận thức của CNVC - LĐ đã có nhiều chuyển biến, các cuộc vận động cũng như phong trào thi đua lớn của năm học đã được nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của CBKT và hoạt động của ban nữ công đã có những chuyển biến tích cực. Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện kịp thời. Công tác triển khai và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

1. Kết quả xếp loại các CĐCS theo hướng dẫn số 179/HD-LĐLĐ:

 Xếp loại vững mạnh

2. Kết quả đạt danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

+ Tập thể: Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh

+ Cá nhân: 01: Cá nhân được LĐLĐ huyện tặng giấy khen;

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017

I. Phương hướng chung:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đạo tạo; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và người lao động (NG,NLĐ).

2. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ NG,NLĐ. Trong đó quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách, những chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành, nghề, địa phương, vùng miền; thực hiện việc rà soát hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục; phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức.

3. Chủ động tham gia quản lý; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phối hợp tổ chức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng giám sát phản biện của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến NG,NLĐ và ngành Giáo dục; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm động viên, tạo điều kiện để NG,NLĐ trong ngành học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

4. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị; thực hiện chủ đề thi đua năm học 2016 - 2017: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

5. Triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”; chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình.

6. Tổ chức các hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của NG,NLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS.

7. Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn cho mỗi cán bộ làm công tác công đoàn.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

II. Chương trình cụ thể:

          1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động. Xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả GD&ĐT.

Công đoàn tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.  Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2016-2017, phát huy tính dân chủ, quyền làm chủ trực tiếp của CB,VC,LĐ, tạo điều kiện để CB,VC,LĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của họ.

Phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như : Chế độ lương,  phụ cấp, chế độ BHXH, BHYT và các chế độ chính sách khác. CĐ tích cực, chủ động tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban TTND, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện luật lao động, chế độ chính sách, trên cơ sở đó kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách cho người lao động đúng quy định, hạn chế đơn thư khiếu nại của đoàn viên công đoàn. Làm tốt cụng tỏc thăm hỏi

          Phối hợp với  chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các buổi mittinh trong các ngày lễ lớn trong năm học như: Tổ chức toạ đàm 20-11,  ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nhằm trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tham quan du lịch nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên.

2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Phối hợp với chính quyền tổ chức học tập các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, của Ngành và của Công đoàn cấp trên như: Quy định về đạo đức nhà giáo và các quy định chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng đối với cán bộ quản lý, giáo viên  cho đội ngũ.Phổ biến triển khai và thực hiện các văn bản của chính quyền cấp trên, của ngành quy định về GD&ĐT, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT- UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ.  

          Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng chính trị. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, thống nhất quan điểm : Coi việc xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ là việc làm thường xuyên, đội ngũ đủ mạnh là yếu tố quyết định cho sự nghiệp phát triển giáo dục và giữ vững vị thế của tổ chức công đoàn.

          Tuyên truyền vận động 100% đoàn viên trong công đoàn tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn,  đi học các lớp bồi dưỡng chuyên đề nâng cao trình độ vv...

Công đoàn tổ chức cho 100% CB, GV, NV kí cam kết thực hiện đúng chủ trương chớnh sỏch của Đảng và  pháp luật của nhà nước.

          Phối hợp với chuyên môn động viên cán bộ, giáo viên giúp đỡ nhau tự học, tự bồi dưỡng. Tạo điều kiện khuyến khích để cán bộ giáo viên, lao động đi học nâng cao trình độ về lý luận chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt đổi mới công tác quản lý giáo dục; đổi mới về cơ chế quản lý tài chính; tăng cường quản lý công tác dạy thêm, học thêm, công tác XHH, nhất là các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh.

          Động viên đội ngũ CNVC - LĐ lựa chọn nội dung, đăng kí, xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học và đề tài, sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

3. Vận động tổ chức nhà giáo và lao động trong các CĐCS tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

Phối hợp với chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” gắn với cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Nữ CB-GV-CNV giỏi việc trường, đảm việc nhà” và các phong trào khác do ngành, cấp trên phát động.

          Trong năm học tổ chức tốt 4 đợt thi đua lớn theo chủ đề:

Đợt 1: Từ 22/8/2016 đến 20/11/2016. Chủ đề: Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 Đợt 2: Từ 21/11/2016 đến 22/12/2016.

Chủ đề: Mừng ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

Đợt 3: Từ đầu tháng 1/2017 đến 26/3/2017.

Chủ đề: Mừng Đảng, mừng xuân, mừng ngày quố tế phụ nữ, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đợt 4: Từ 27/3/2017 đến 19/5/2017

Chủ đề: Mừng ngày sinh nhật Bác Hồ.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo và tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức cho 100% đoàn viên đăng kí tích cực tham gia phong trào thao giảng qua 4 đợt thi đua. Vận động đoàn viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và giáo dục, sử dụng triệt để và hiệu quả các thiết bị dạy học,thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, mỗi giáo viên chỉ dạy khối 8,9 xây dựng và thực hiện ít nhất 2 chủ đề dạy học; mỗi giáo viên dạy khối 6,7,8,9 xây dựng và thực hiện ít nhất 1 chủ đề dạy học trong năm học 2016-2017. Đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm. Bồi dưỡng cho 12 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường, tăng cường bồi dưỡng cho các giáo viên môn Vật lý, môn Địa lí, môn Hóa học để tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện vào tháng 10/2016 đạt kết quả cao. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, trong năm học mỗi đoàn viên công đoàn làm được ít nhất 1 đồ dùng dạy học. 

Công đoàn phối hợp với nhà trường động viên các giáo viên bộ môn lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và tích cực bồi dưỡng ngay từ tháng 8/2016 để học sinh có thời gian ôn luyện tham gia thi vòng huyện.

Phối hợp với nhà trường, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tổ chức thi “ Chúng em kể chuyện  về Bác Hồ” vào dịp 19/5.

         Tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động dân số KHH gia đình. Ngay từ đầu năm học công đoàn tổ chức cho 28/28 đoàn viên trong công đoàn đăng ký  thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, cam kết không sinh con thứ 3 và thực hiện nghiêm túc các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nươc, thực hiện tốt nội quy cơ quan. Tuyên truyền, vận động để tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội cùng tham gia quản lý và giáo dục học sinh. Phối hợp với nhà trường, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội ở địa phương góp phần thực hiện tốt chủ trương XHH giáo dục và xây dựng một xã hội học tập.

          Công đoàn phối hợp với nhà trường, đội thiếu niên tổ chức cho giáo viên và học sinh tích cực tìm hiểu, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ xã Đồng Xuân.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại trong từng cuộc vận động và từng đợt thi đua, tính vào đánh giá bình xét thi đua trong năm học. Khi bình xét thi đua đảm bảo tính khách quan, trung thực tạo động lực thúc đẩy thi đua sôi nổi trong công đoàn.

          4. Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn đảm bảo nguyên tắc theo đúng quy định của Điều lệ. Tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu để kết nạp Đảng, trong năm học 2016-2017 kết nạp được ít nhất 1 đảng viên.

Tiếp tục duy trì cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Phát động mỗi đoàn viên công đoàn luôn rèn luyện cho mình phong cách sống lành mạnh, văn minh, lịch thiệp. Tổ chức cho  100% đoàn viên đăng ký thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, xây dựng gia đình đạt gia đình văn hóa.

 Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 103/CĐN-NC ngày 28/7/2011 của CĐ ngành giáo dục tỉnh Phú thọ v/v triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” trong CB,GV,NV ngành GD&ĐT giai đoạn 2012 - 2020. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong việc chỉ đạo các đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

          Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công, Cán bộ kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác.

5. Công tác nữ công.

BCH công đoàn chỉ đạo Ban nữ công xây dựng kế hoạch hoạt động nữ công trong năm học 2016-2017. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 103/CĐN-NC ngày 28/7/2011 của CĐ ngành giáo dục tỉnh Phú thọ v/v triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” trong CB,GV,NV ngành GD&ĐT giai đoạn 2012 - 2020.

Ban nữ công phát động phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà ”, “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, thực hiện KHHGĐ, xây dựng gia đình văn hóa.

Tổ chức thực hiện các chuyên đề nữ công theo kế hoạch.

          6. Công tác kiểm tra.

BCH công đoàn Phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2016-2017 bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2016-2018. 

BCH Công đoàn trực tiếp chỉ đạo cán bộ kiểm tra kết hợp với Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát hoạt động của các đoàn thể, cá nhân. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và kiểm tra tài chính 2 lần/năm, thường xuyên giám sát thực hiện nhiệm vụ năm học và việc thực hiện chính sách đối với CBGV-NV để đảm bảo sự công khai trong nhà trường.

7. Công tác tài chính

Công tác thu chi, sử dụng nguồn tài chính công đoàn theo đúng quy định.

Phối hợp với chuyên môn trong các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CB,NG,NLĐ.

          8. Công tác thi đua khen thưởng.

          Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo đúng quy chế thi đua khen thưởng, đánh giá thi đua phải đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng khích lệ đoàn viên tích cực thi đua.

          Chỉ tiêu xếp loại cuối năm học 2016-2017

Cá nhân: 28/28 đoàn viên xếp loại tốt, trong đó có 6 đoàn viên xuất sắc   01đề nghị LĐLĐ tỉnh khen, 01đề nghị LĐLĐ huyện tặng giấy khen.

          Tập thể: Công đoàn vững mạnh-  đề nghị LĐLĐ tỉnh khen.

          9. Chế độ thông tin, báo cáo.

 Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác.

 

    III. Thời gian, kế hoạch cụ thể:

 

Th¸ng

Néi dung c«ng viÖc

Điều chỉnh, bổ sung

8/2016

- Họp BCH công đoàn, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong BCH.

- Sơ kết công tác công đoàn tháng 7,8/2016.

- Xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016-2017.

 

9/2016

- Họp BCH công đoàn chỉ đạo Ban nữ công, Ban thanh tra nhân dân, cán bộ kiểm tra xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017.

- Phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức tốt lễ Khai giảng năm học 2016-2017 .

- Phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2016-2017.

- Thông qua kế hoach hoạt động công đoàn năm 2016-2017.

- Phát động đợt thi đua thứ nhất lập thành tích chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức cho các đoàn viên đăng kí thi đua năm học 2016-2017.

- Đăng ký thi đua với công đoàn giáo dục Thanh Ba.

- Vận động đoàn viên nộp quỹ mái ấm công đoàn và quỹ vì nữ công nhân lao động nghèo năm 2016.

- Tổ chức vui tết Trung thu cho các em thiếu nhi là con các đoàn viên trong công đoàn.

- Kiểm tra thực hiện Điều lệ công đoàn

 

10/2016

- Phối hợp với nhà trường tổ chức thi GVG cấp trường.

- Bồi dưỡng, động viên giúp đỡ các GV đi thi GVG cấp huyện.

-Bình bầu Gia đình văn hóa, bình bầu nữ cán bộ, giáo viên “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

-Tổ chức mittinh, tọa đàm kỉ niệm ngày thành lập Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tuyên dương, khen thưởng các chị em tiêu biểu trong phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2015-2016.

- Ban nữ công hoạt động chuyên đề: Thực hiện công tác phụ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Lập dự toán tài chính công đoàn năm 2017.

 

 

11/2016

- Tổ chức đăng kí thao giảng, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 .

- Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức Mittinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Sơ kết đợt thi đua thứ nhất, phát động đợt thi đua thứ 2 trong năm học.

- Ban nữ công hoạt động chuyên đề “Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ ”

 

 

12/2016

- Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức Mittinh kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.

- Rà soát, lập hồ sơ đề nghị duy trì cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2016.

- Tham gia tập huấn công tác công đoàn.

- Họp BCH công đoàn theo định kì thông qua chương trình, nội dung hội nghị sơ kết học kì I và triển khai nhiệm vụ học kì II năm học 2016-2017.

- Nộp báo cáo thống kê công đoàn học kì I.

- Cán bộ kiểm tra thực hiện kiểm tra tài chính công đoàn.

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán tài chính năm 2016 nộp LĐLĐ huyện.

- Vận động đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao học kì I.

 

1/2017

-Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn học kì I năm học 2016-2017.

- Phát động đợt thi đua thứ 3  lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2, Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

- Rà soát đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán .

- Tổ chức cho đoàn viên đăng kí thực hiện tốt pháp luật trong kì nghỉ tết Nguyên Đán.

- Đăng ký duy trì cơ quan đạt chuẩn  văn hóa với LĐLĐ huyện

- Kiểm tra việc thu- chi  tài chính công đoàn

 

2/2017

- Tổ chức  thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn nhân dịp tết Nguyên Đán.

- Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể hỗ trợ đoàn viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán.

- Vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc lịch trực tết.

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực bồi dưỡng HSNK.

- Họp BCH theo định kì.

 

3/2017

- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

 -Tổ chức mitinh kỷ niệm ngày  quốc tế phụ nữ 8/3, sơ kết công tác nữ công.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức mittinh kỉ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

- Họp BCH công đoàn thông qua chương tình sơ kết đợt thi đua thứ 3, phát động đợt thi đua thứ 4.

 

4/2017

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường bồi dưỡng HSNK, phụ đạo học sinh yếu.

- Bình bầu thi đua năm học 2016-2017.  Lập hồ sơ thi đua, viết báo cáo tổng kết công tác, số liệu thống kê công tác công đoàn năm học 2016-2017.

 

 

5/2017

-  Hoàn thiện hồ sơ thi đua và báo cáo tổng kết  công tác công đoàn năm học 2016-2017, báo cáo số liệu thống kê công đoàn cuối năm học 2016-2017 nộp về CĐGD

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2016-2017. Trao thưởng cho các đoàn viên xuất sắc trong năm học 2016-2017.

- Kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn

 

6,7,8/2017

-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Công đoàn Việt Nam 28/7.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức cho đoàn viên  đăng kí BDTX hè 2017-2018, học tập các chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên, các chỉ thị của ngành về GD&ĐT, chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018.

 

 

 

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm của BCH.

Xây dựng kế hoạch hoạt động, hướng dẫn Ban nữ công, Ban thanh tra nhân dân, cán bộ kiểm tra xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017.

Triển khai kế hoạch đến toàn thể đoàn viên trong công đoàn và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, giám sát đôn đốc để đoàn viên thực hiện tốt kế hoach đề ra.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong việc chỉ đạo các đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

2. Trách nhiệm của đoàn viên.

           Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm năm học, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.                                                                                 

            Trên đây là kế hoạch hoạt động công đoàn của công đoàn trường THCS Đồng Xuân năm học 2016-2017. Ban chấp hành công đoàn trường THCS Đồng Xuân kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí để hoạt động công đoàn trường đạt kết quả cao hơn.

                  

BT CHI BỘ - HIỆU TRƯỞNG                            TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Lưu Ly

Nơi nhận:                                                                        

- CĐGD  (để phê duyệt);                                                         

- Chi bộ Đảng (để b/c);

- Nhà trường (để ph/h);

- Lưu: CĐCS.                                                                                       

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA CĐGD

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Thống kê truy cập
Quảng cáo
qc3
 
 
 
 
Thiết kế website     
 
^ Về đầu trang
new jordan shoes , cheap jordan shoes , cheap hockey jerseys , cheap jordans for sale , Cheap basketball shoes , cheap jordans online , cheap jordans online , cheap jordans shoes , Discount Jerseys China , Wholesale Nfl Jerseys Free Shipping,cheap nhl jerseys china , replica nhl jerseys , cheap nfl jerseys online , cheap MLB jerseys , cheap mlb jerseys from china , cheap nfl jerseys from china , cheap nike nfl jerseys